Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego tj.:

  1. część działki numer 494 i działkę numer 496 o łącznej powierzchni 0,6082 ha (ogólna łączna powierzchnia działek 1,5311 ha) położone w Ropience, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za opisaną nieruchomość wynosi 230 zł w stosunku rocznym, postąpienie w przetargu 20 zł, wadium 250 zł.
  2. nieruchomość oznaczoną numerami działek 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799 o łącznej powierzchni 0,6826 ha położne w Ropience, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za opisaną nieruchomość wynosi 210 zł w stosunku rocznym, postąpienie w przetargu 20 zł, wadium 250 zł.

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają założoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00013704/3 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Na terenie wydzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas nieokreślony. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem przedmiotowych nieruchomości, dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie, na koszt własny i własne ryzyko. Prace związane z ulepszeniem przedmiotu dzierżawy, dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do wydzierżawiającego. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron. Przy rozwiązaniu, bądź wygaśnięciu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie na podstawie porozumienia stron. W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na zorganizowany przetarg (w pieniądzu), wyszczególniając w dowodzie wpłaty oznaczenie nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2018r.

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tych nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460 80 13.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dnia 2018.02.21

 
  Data publikacji   2018-02-26


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1097958