Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bandrów Narodowy, oznaczonej numerem działki 430 o powierzchni 0,3222 ha.
 

O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XIV/159/15 z dnia 20 listopada 2015r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne

- o g ł a s z a m:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bandrów Narodowy, oznaczonej numerem działki 430 o powierzchni 0,3222 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości : 44.400,00- zł
Wadium : 5.000,00- zł
uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00036338/3 przez Sąd Rejonowy w Lesku VII Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (jednolity tekst Dz. U. 2017r. poz. 2196 z późn. zm.) nabywcą ziemi rolnej może być rolnik indywidualny, który osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje na terenie gminy Ustrzyki Dolne i posiada co najmniej jedną działkę swego gospodarstwa na jej terenie. Ustawa dopuszcza nabycie nieruchomości rolnej przez osoby nie będące rolnikiem jednakże niezbędna jest do zawarcia umowy notarialnej zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w drodze decyzji administracyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2018r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

Na przedmiotową nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, ani nie ma wydanej obecnie obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu na konto nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia 17 lipca 2018r.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanej w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia. Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ustrzyki Dolne dnia, 2018-06-06

 
  Data publikacji   2018-06-06


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1097953